Please select your language
 
 

Legislaţie

Legea 10/2001
Legea 18/1991
Dobândirea dreptului de proprietate
Recuperare datorii (somaţie plată)
Înfiintari sociataţi comerciale

               Legea 10/2001 – Privind imobilele preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

               Imobilele naţionalizate sau trecute indiferent sub ce formă în posesia sau proprietatea Statului Român în perioada regimului comunist puteau fi revendicate în condiţiile Legii 10/2001, modificată prin Legea 1/30.01.2009, care prevedea obligativitatea depunerii unei cereri de revendicare în termen de căteva luni în cursul anului 2001.
Modificarea adusă Legii 10/2001, prin Legea 247/2005 şi prin Legea 1/2009, nu priveşte redeschiderea dreptului de a depune cerere privind revendicarea imobilelor naţionalizate, sau preluate prin orice mijloc, de Stat şi ca atare de aceste modificări se bucură doar cei care au depus în 2001 cerere de restituire ori de acordare de despăgubiri.
Majoritate cererilor de restituire în natură a imobilelor au fost soluţionate, iar cererile de acordare de despăgubiri, majoritatea sunt în curs de soluţionare, procedeu care are un curs destul de lent, datorată în special lipsei de resurse financiare.
Redeschiderea dreptului de a se formula cereri de revendicare a imobilelor naţionalizate se poate realiza în viitor doar cu venirea la putere a unei conduceri politice care să agreeze acest lucru, dar şi de resursele financiare viitoare ale Statului, pentru că în această eventuală situaţie se poate vorbi de eventuala acordare numai a unor despăgubiri (majoritatea imobilelor fiind deja înstrăinate sau introduse în circuitul civil în România).

               Legea 18/1991 – Legea fondului funciar

               Terenurile de pe teritoriul României supuse într-un fel sau altul cooperativizării, ori terenurile agricole sau forestiere preluate de Stat de la foşti proprietari puteau fi revendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora în baza Legii 18/1991, care a suferit mai multe modificări ulterioare, ultima modificare fiind adusă de Legea 247/2005.
Conform prevederilor legale mai sus menţionate restituirea terenurilor intravilane şi extravilane puteau fi revendicate prin cereri formulate în acest sens, în mai multe etape, ultima perioadă de depunere a unor asemenea cereri expirând la sfârşitul anului 2005.
Celor care au depus cerere de revendicare în baza legii fondului funciar li s-au eliberat titluri de proprietate, procedeu care de fapt se află în curs de desfăşurare şi în prezent, condiţionată de depunerea de dovezi al dreptului de proprietate deţinut de foştii proprietari.
Una din condiţiile reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea foştilor proprietari sau a moştenitorilor acestora era aceea de a deţine cetăţenia română sau de a obţine domiciliul pe teritoriul României.SOMATIE PLATA, UN MOD RAPID DE RECUPERARE A UNEI CREANTA

 

Legislaţia în vigoare din România permite posibilitatea de a obţine într-un termen relativ scurt un titlu executoriu astfel încat creditorul să treaca la executarea creanţei sale. Mai mult decât atât, formele procedurale pentru obţinerea titlului executoriu sunt simplificate. Se plăteşte o taxă de timbru şi timbru judiciar în valoare de 40 lei.
Când este necesară efectuarea somaţiei de plată
Somaţia de plată este necesară pentru recuperarea unor datorii, creanţe, şamd... Este unul dintre primii paşi necesari în demersurile privind recuperarea unor sume, valori. Somaţia de plată se realizarea în cadrul unui proces în instanţă, modalitatea de deşfăsurare fiind una de complexitate medie.
Somaţia de plata
Cererea privind somaţia de plată se depune la instanţa competentă să judece fondul cauzei în prima instanţă.
Exista doua condiţii de admisibilitate a somaţiei de plată:
· existenta - unui inscris care să ateste drepturi şi obligaţii pecuniare asumate
· existenta unei creanţe certe, lichide şi exigibile.
Avocat - Somaţie de plată
În cazul în care doriţi iniţierea unei proceduri de recuperare de datorii, înaintând un proces de somaţie de plată, puteţi colabora cu un avocat pentru următoarele activităţi:
  consultanţă juridică de· informare iniţiala şi pregătire a cazului
  redactare acţiune de chemare în· judecată, formarea dosarului
  depunere dosar·
  reprezentare în faţa· instanţei pe durata procesului
  consultanţă juridică pe toată durata· procesului
  negociere cu partea adversă pentru soluţionarea pe cale·-amiabilă a diferendului şi recuperarea datoriei
  alte activităţi juridice·
Trebuie menţionat că deşi activităţile efectuate de Avocat ăn cadrul unui proces de somaţie de plată nu sunt de o complexitate extrem de ridicată, asistenţa unui avocat într-un astfel de proces este mai mult decat necesară.
Susţinerea eronată a punctului de vedere, motivarea eronată a cazului poate aduce serioase prejudicii părţilor implicate într-un proces de somaţie de plată.
Alte aspecte juridice privind somaţia de plată
Procedura somaţiei de plată este restrictivă sub aspect probatoriu, fiind admise înscrisurile, nu şi proba cu martori. Potrivit art. 4 alin 2 din OG 5/2001, judecătorul poate solicita lămuriri şi explicaţii
Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă. Ordonanţa care conţine somaţia de plată poate fi atacată numai de către debitor cu cerere în anulare.
Temei juridic: Ordonanţa Guvernului 5/2001, cu modificările ulterioare

 

EXECUTAREA SILITA A UNEI OBLIGATII DE PLATA STABILITA PRINTR-O HOTARARE JUDECATOREASCA SAU PRINTR-UN ALT TITLU (DE REGULA ACT AUTENTIC NOTARIAL

Executarea silită a oricăror datorii se poate face înaintea unui termen de prescripţie de 3 ani prin intermediul executorilor judecătoreşti
Modalităţile de executare silită prin intermediul unui executor judecătoresc sunt următoarele :

 

 1. executarea silită prin proprierea veniturilor debitorului (conturi bancare, retribuţia de la locul de muncă, pensia, etc.);
 2. executarea siliă asupra  bunurilor mobiliare ale debitorului
 3. executarea silită asupra bunurilor imobiliare ale  debitorului; prin vânzarea la licitaţie ale acestor imobile;

Formalităţile necesare sunt următoarele:

 1. procurarea titlurilor executorii
 2. întocmirea cererii ce se adresează către executorul judecatoresc;
 3. plata onorarului pentru executorul judecatoresc
 4. plata onorarului de avocat ( în situaţia în care se face cererea prin intermediul unui avocat);
 5. punerea la dispoziţia executorului a tuturor informaţiilor deţinute de creditor în legatură cu bunurile sau veniturile debitorului ce se execută

Toate cheltuielile avansate în legatură cu executarea silită se vor recupera odată cu executarea debitului înseşi.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU CONSTITUIREA UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE

  1. Rezervare denumire – Oficiul Registrului Comerţului;
  2. Capital social – banca (S.R.L. – minim 200 RON, S.A. – minim 2500 RON);
  3. Act Constitutiv
  4. Dovadă sediu
   • Extras de Carte funciară (valabilitate: nu mai veche de 6 luni), original – actualizat;
   • Contract de comodat sau contract de închiriere;
   • Acordul locatarilor;
   • Acordul asociaţiei de proprietari(nr. de ieşire, numele şi semnătura administratorului sau preşedintelui, ştampila)
  5. Declaraţie pe proprie răspundere; Specimen de semnătură;
  6. Copii de pe actele de identitate ale asociaţilor fondatori şi administratori;
  7. Taxe Registrul Comerţului;

În cazul in care asociatul unic sau unul dintre asociaţi este persoană juridică, mai sunt necesare în plus şi următoarele acte:

  • actul constitutiv al persoanei juridice
  • hotărarea adunării generale prin care se hotăreşte înfiinţarea unei noi societăţi, cota de participare, denumirea, sediul noii societăţi , şi persoana împuternicită din partea pesoanei juridice care va semna actele de înfiinţare;
  • extras de firmă actualizat de la Registrul Comerţului;
  • adeverinţa de bonitate bancară
 
 

CABINET AVOCAŢIAL “RACZ FERENC”


Adresa: Oradea, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a,
Cod poştal: 410018, jud. Bihor
Tel. birou: 0040359446965;
0040259472542
Fax: 0040259472542
Mobil avocat:  0040722349812;
0040745709539
E-mail: avracz@gmail.com

Toate drepturile rezervate © 2009 - Cabinet avocaţial "Rácz Ferenc"