Please select your language
 
 

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

2001/10-es számú törvény
1991/18-as számú törvény
Tulajdon jog megszerzése
Adósságbehalytás (fizetési meghagyás)
Kereskedelmi társaságok létrehozatala

 

 

2001/10 számú törvény – melynek tárgya az 1945 március 6 – 1989 december 22 között jogtalanul elvett ingatlanok sorsanak rendezése.

 

          Az államositott ingatlanok, vagy azok amelyek az állam közigazgatása alá kerültek, bármilyen okból adódóan a kommunista diktatúra évei alatt, visszaigényelhetőek a 2001/10-es számú törvény alapján, mely kiegészitésre került az 2009.01.30/1 számú törvény által. Törvény mely előirja, hogy 2001 folyamán egy visszigénylésről szóló kérelmet kell letenni.
A 2001/10-es számú törvényre vonatkozó későbbi törvénykiegészitések mint például a 2005/247 és a 2009/1-es számú törvények, nem újították meg  az államositott ingatlanok visszaigénylési kérelmek letevésére vonatkozó periódusát, ennek következtében ezen módositások haszonélvezői, kizárólag azon személyek, melyek 2001 folyamán kérelmeket nyújtottak az államositott ingatlanok visszaszolgáltatásáért, illetve kártérítős megítéléséért.
A természetbeli visszaszolgáltatásra irányuló kérelmek nagyrészét mára már megoldották, és a kártéritésről szóló kérelmek nagyobb része pedig még megoldás alatt áll, igaz ezen folyamat lassú, mivelhogy nem áll rendelkezésre megfelelő anyagi keret.
Az ujbóli kérvényezés joga, mely az államositott ingatlanokra vonatkozna, csak egy politikai fordulat esedékével lehetséges a jövőben. Politikai erő mely felvállalná ezt, és biztositaná a megfelelő anyagi források felkeresését is, mivel az államositott ingatlanok nagy része már tulajdonost cserélt, bekerült a kereskedelmi körforgásba, és igy az eredeti tulajdonosok, illetve örököseik csak kártéritésre számithatnanak.

 

 

1991/18-as számú törvény, A Földtörvény

          Románia területén lévő telkek legyenek azok mezőgazdasági megmunkálásra alkalmasak vagy erdők, melyek valamilyen formában államositasra kerültek, TSZ-ben részt vettek, régi tulajdonosaiktól  elidegenitettek, visszaigényelhetőek a volt tulajdonos illetve örökösei által az 1991/18-as számú törvény értelmében, mely többször is kiegészitésre került, legutóbb a 2005/247-es számú törvény által.
A fent emlitett törvényben foglaltak értelmében az államositott kül- illetve beltelkek visszaigénylése lehetővé vált, e célból kérelmeket lehetett letenni több időszakban is, legutóbb 2005 végéig.
Mindazok, kik éltek ezzel a lehetőséggel, melyet a Földtörvény biztositott, és kérelmüket időben leadták, számukra Birtokleveleket állitottak ki, folyamat, mely tulajdonképpen még napjainkban sem zárult le, csak feltételekhez lett kötve: az időben letett kérelmek birtokosai folyamatosan bizonyithatják, alátámaszthatják kérelmeik jogosságát.
A volt tulajdonosok, illetve azok örököseinek földterületek visszaszolgáltatására való jogosultsága feltételekhez volt kötve, melyek közül kiemelnénk a román államplogárság feltételét, valamint azt a tényt, hogy románia területén állandó lakhelyel kell rendelkezzen.

 

Fizetési meghagyás, egy gyors megoldás a tartozások rendezésére

          A jelenleg Romániában érvényben lévő törvénykezés, megengedi, hogy egy viszonylag rövid időn belül a hitelező egy végrehajtható okirathoz jusson, és ez által végrehajthassa kintlévőségét. Ezen kivül, az eljárásjog, e okirat megszerzésére vonatkozóan leegyszerűsitésre került, mindössze 40 lej bélyegilletéket kell befizetni, és a biróság már ki is tűzi a tárgyalás időpontját az Ön hitelélvezője ellen.
          Mikor esedékes egy fizetési meghagyás?
Olyan esetekben, mikor Ön vissza szeretné kapni egy rég nyújtott hitelét. A fizetési meghagyás az első lépések közé tartozik a kintlévőség behajtásához. A fizetési meghagyás egy per keretén belül valósitható meg, mely közepes nehézségi fokozatú.
          A fizetési meghagyás.
A perbehivó kérelmet az elsőfokon eljáró biróságnál kell iktatni.
A kérelem elfogadtatásához két út vezet:
- egy olyan irat felmutatása, mely bizonyitja a pénzbeli tartozás
valós létét.

 1. a követelés legyen biztos, kifizethető illetve követelhető.

Az ügyvéd szerepe a fizetési meghagyásban

Abban az esetben, ha érdekelt egy fizetési meghagyás inditványozása érdekében, hogy kintlévőségeihez hozzájusson, felkérhet egy ügyvédet, az Ön érdekei képviselésére, kinek a következő szerep jut a per lebonyolitásában:

 1. elsődleges jogi tanácsadás, a per előkeszitése
 2. a perbehivási kérelem megszerkesztése, illetve a dosszié összeállitása
 3. a perbehivási kérelem iktatása
 4. a per folyamán, minden eggyes tárgyaláson a megjelenés, illetve az ügyfél képviselete
 5. tárgyalások folytatása a per folyamán az alperessel, esetleges kieggyezés megfogalmazása
 6. egyéb járulékos tevékenységek.

Meg kell jegyezzük, hogy az ügyvéd szerepe egy fizetési meghagyás
keretein belül nem annyira összetetek, bonyolultak, de jelenléte elengedhetetlen.  A perbehivási kérelem hibás megfogalmazása, illetve nem megfelelő megvédése, komoly veszteségeket eredményezhet, még abban az esetben is, ha a felperesnek teljes mértékben jogos követelései vannak.
          Más megjegyzések a fizetési meghagyással kapcsolatosan
A fizetési meghagyási eljárás keretén belül a törvényhozó igencsak lecsökkentette a felhasználható bizonyitékok számát, egyedül csak az iratok használhatóak fel e célból, tanuk meghallgatása nem engedélyezett. A 2001/5 számú KR 4 par. 2. bekezdése azonban kimondja, hogy ha a biró úgy látja jónak, kérelmezheti a helyzet más szemszögbeli megvilágitását.
A fizetési meghagyást kimondó határozat egyedül csak megsemmisitési kérelemmel támadható a hitelélvező által, abban az esetben ha az ő kérelmét elutasitják, a határozat véglegessé válik.
A 2001/5-ös számú Kormány Rendelet szabályozza a fizetési meghagyást.
Fizetési kötelezettség végrahajtása, kötelezettség mely rend szerint egy jogerős birósági határozatból fakad, illetve közjegyző által hitelesitett iratokból.
Bárminemű adósság végrehajtása, egy 3 éves elévülési időn belül lehetséges, rendszerint birósági végrehajtók segitségével.
A végrehajtás lehetséges formái a következők:
-        jövedelem forrásnál való visszatartásával (bankszámlák, fizetés,  nyugdij).
-        a hitelélvező ingóságainak végrehajtása
-        a hitelélvező ingatlajainak végrehajtása, árverés keretén belül.

          A végrehajtás állomásai:
-        a végrehajtható okirat megszerzése
-        a birósági végrehajtóhoz szóló kérelem megszerkesztése
-        a birósági végrehajtó munkadijának kifizetése
-        az ügyvéd munkadijának a kifizetése (abban az esetbe ha a  folyamat elinditásában ügyvéd segitségére szükség van )
-        a birósági végrehajtóval, a hitelező mindennemű információinak közlése.

          A végrehajtás során felmerülő költségek, is behajtásra kerülnek a fő követeléssel egyidejűleg.

 

Kereskedelmi társaság alapitásához szükséges iratok:

 1. Névfoglalás -  Cégbiróság
 2. Alaptőke – lehelyezése egy banknál (KFT esetében 200 lej, betéti részvénytársaság esetében 2500 lej)
 3. Alapitó okirat
 4. Székhelyről szóló igazolás:
  1. Telekkönyvi kivonat (6 hónaposnál nem régebbi), eredeti példányban
  2. Bérleti, illetve hoszonkölcsönszerződés
  3. Lakótársak beleegyezése
  4. A lakótársulás beleegyezése (iktatószám, lakótársulás elnökének neve és aláirása, bélyegzője)
 5. Saját felelősségre tett nyilatkozat, aláirási cimpéldány
 6. Erkölcsi bizonyitvány az alapitó tagoknak, illetve az ügyvezetőnek
 7. Személyazonossági iratokról készült másolat az alapitó tagoknak illetve az ügyvezetőnek
 8. Okmánybélyegek

Abban az esetben, ha az egyedüli tulajdonos, vagy az alapitó tagok
közül egy is jogi személy, még a következő iratokra van szükség:

 1. a jogi személy alapitó okirata
 2. a közgyülés határozata, új kereskedelmi társaság létrehozatalának értelmében, az új társaságban szerepvállalásuk mértéke, az új társaság mengevezése, székhelyének megmutatása, és azon személy kinevezése mely felhatalmazást kap az iratok aláirasára az új társaság érdekében.
 3. aktualizált cégkivonat a Cégbiróságtól
hitelképességéről szóló igazolás.

 

 
 

“RÁCZ FERENC” ÜGYVÉDI IRODA


Cím: Nagyvárad, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a,
Irányítószám: 410018, Bihar megye
Tel. iroda: 0040359446965;
0040259472542
Fax: 0040259472542
Mobil:  0040722349812;
0040745709539
E-mail: avracz@gmail.com

Minden jog fentartva © 2009 - Rácz Ferenc Ügyvédi Iroda